Spelupplevelsen – Svenska

Snapphaneland är ett lajv om en liten by i norra Skåne, som nyligen blivit svenskt. För vissa av byborna har det ingen betydelse om man är svensk, dansk eller skåning, medan det för andra inte finns något som betyder mer. Här finns svenska armén, som utkräver lojalitet av sina undersåtar – och här finns frihetskämpar, ogärningsmän och danska soldater i skogen, de som av svenskarna kallas snapphanar. Snapphaneland handlar om vad som händer när dessa tre grupper möts.

Snapphaneland är ett Nordic Larp (dvs ett lajv i den nordiska lajvtraditionen), vilket innebär att arrangörerna har satt ramen för berättelsen, men där dina val som deltagare och din rolls val kommer påverka vad som händer i spel och hur lajvet i slutändan blir. Vi vill gemensamt bygga nära relationer och en känsla av att det man som enskild spelare gör på lajvet påverkar andra roller. Vårt sätt att göra detta är genom workshops samt färdigskrivna roller, med vissa på förhand givna relationer mellan roller.

Spelupplägg och roller

Snapphaneland är ett lajv i två akter. Akt 1 pågår torsdag kväll till fredag eftermiddag, och akt 2 fredag eftermiddag till lördag eftermiddag. Mellan akt 1 och akt 2 kommer vi bryta spel och ge tid för workshops, eftersom akt 2 kommer utspela sig ett par veckor efter akt 1. I aktbrottet sker det alltså ett tidshopp. 

Det är också ett lajv där det spelar stor roll vilken gruppering din roll är i för vilken typ av upplevelse du får under lajvet. Vissa teman – till exempel vad kriget gör med den vanliga människan eller patriotism – är vanliga i alla grupperingar, medan vissa andra teman är lättare att få i vissa grupperingar.

Du bör spela bybo om du är intresserad av teman som relationsspel inom familj; vardagsliv och vardagsbekymmer med arbete, kärlek och vänskap; rädsla för hur kriget kommer drabba dig och dina nära; uppror mot överheten på liten skala; smuggling av vapen eller mat. 

Bland byborna finns både manliga och kvinnliga roller.

Du bör spela del av svenska armén om du är intresserad av teman som att vara en del av en ockuperande makt; att ha fått uppleva krig på nära håll; att jaga snapphanar i skogen; stora statusskillnader inom gruppen.

I svenska armén finns både manliga och kvinnliga roller, där de manliga rollerna är soldater och de kvinnliga rollerna är del av armétrossen.

Du bör spela snapphane/dansk soldat om du är intresserad av teman som att inte veta var du ska sova härnäst eller vart ditt nästa mål mat kommer komma ifrån; att vara en del av ett folkuppror; att vara fattig och desperat; att jaga svenska soldater i skogen.

Bland snapphanarna/de danska soldaterna finns bara manliga roller.

Genus och könsroller

1600-talets könsroller var till stor del formade av två faktorer – protestantismen och mer eller mindre ständiga krig. Medeltidens bild av kvinnan som en sämre version av mannen höll på att ersättas av en ny könsordning där mannen och kvinnan ansågs vara motsatser som var menade att komplettera varandra. Relationerna mellan män och kvinnor byggde dock fortfarande på en ordning där mannen var överordnad kvinnan och alltså hade den formella makten. Den här ordningen var given av Gud och fick inte ifrågasättas – däremot betydde det här inte att kvinnor aldrig hade någon form av makt eller självständighet. Kvinnor som regerade, drev egna gårdar eller verksamheter förekom, men det sågs som ett normbrott som ändå kunde accepteras av nödvändighet och var inte något som ledde till att folk i allmänhet började fundera över den av Gud givna ordningen. 

Stormaktstidens mansideal utmålade en kontrollerad manlighet som inte låter känslorna ta över, och det var mannen som var ytterst ansvarig för sin gård och alla människor som levde på den. Han hade rätt att uppfostra både barn, tjänstefolk och hustru med fysiskt våld,  dock aldrig över gränsen till blåmärken, eftersom att slå för att ge faktiskt skada var ett tecken på en omanlig brist på behärskning. Det var också olagligt att med våld tvinga sin hustru till samlag. Kvinnoidealet byggde i princip helt på kvinnans position inom äktenskapet, hennes viktigaste uppgifter var att vara maka, mor och husmor. Här skulle hon lyda sin man, men samtidigt styra över barn och tjänstefolk, och därmed hade även hon en stark maktposition på gården.

Det fanns tydliga regler kring vad som var männens respektive kvinnornas uppgifter gällande gårdsarbetet. Männen brukade jorden, ägnade sig åt kolning och skogsbruk, jagade och fiskade, reparerade hus och verktyg och det var självklart även männen som gav sig ut i krig. Kvinnorna tog istället hand om boskapen, hemmet, lagade mat och bryggde öl samt ägnade sig åt textilhantverk som att väva, spinna, sticka och sy kläder. Eftersom normerna kring arbetsuppdelningen var starka hade kvinnorna, framförallt husmodern, en stark bestämmanderätt angående det som var hennes ansvarsområden och en man förväntades lyssna på sin fru i frågor där hon ansågs veta bäst. 

Kriget medförde en överhängande brist på arbetsföra män vilket ledde till att många kvinnor under 1600-talet hade ännu mer makt och frihet än vad som egentligen var normen. En fru hade rätt att driva sin makes gård i hans namn, och en änka ärvde sin make och behöll kontrollen över hans gård om hon gifte om sig. Att själv driva en gård innebar dock inte bara att kvinnan fick större makt, utan medförde även en större arbetsbörda för henne och det var svårt att driva en gård utan manlig arbetskraft. 

På lajvet Snapphaneland har vi valt att gestalta de här historiska könsrollerna och alltså låta rollernas kön påverka deras sociala status, agens och möjligheter. Till exempel så kommer alla soldater vara män medan soldattrossen består av kvinnor, och snapphanarna i skogen kommer vara män medan kvinnor som vill vara en del av motståndsrörelsen kan hjälpa till genom att till exempel smuggla ut mat till dem, gömma dem i sina hem eller försöka få ur de svenska soldaterna viktig information. 

Anledningen till detta är att vi vill ge lite mer av en helhetsbild av historien och utforska hur den kan ha påverkat olika människor på olika sätt, inte bara männen som slogs. Spelare är dock välkomna att, oavsett off-könstillhörighet, spela vilket kön de vill på lajvet. Eftersom det kommer finnas lite fler manliga än kvinnliga roller på lajvet vill vi särskilt uppmuntra personer som identifierar sig som kvinnor eller icke-binära att spela manliga roller.

Könsrollerna under 1600-talet byggde på ett snävt, binärt system där alla förväntades vara antingen man eller kvinna baserat på det kön de tilldelats vid födseln och möjligheterna att öppet bryta mot detta var mycket små. Att klä sig i vad som sågs som det motsatta könets kläder var till exempel ett lagbrott På samma sätt accepterades enbart heterosexuella romantiska och sexuella relationer, homosexualitet var straffbart med döden. På lajvet kommer det därför inte finnas några öppet queera karaktärer, däremot kan det finnas roller som mer i hemlighet på olika sätt bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och sexuell läggning.