Spilleroplevelsen – Dansk

Snapphaneland er et scenarie om en lille by i det nordlige Skåne, som for nyligt er blevet svensk. For visse af byboerne har det ingen betydning om man er svensk, dansk eller skåning, mens der for andre ikke er noget der betyder mere. Her findes den svenske hær, som kræver loyalitet af sine undersåtter – og her findes frihedskæmpere, forbrydere og danske soldater i skoven, som af svenskerne kaldes for snaphaner. Snapphaneland handler om hvad der sker, når disse tre grupper mødes.

Snapphaneland er et Nordic Larp (dvs. et scenarie i den nordiske rollespilstradition), hvilket indebærer at arrangørerne har sat rammen for fortællingen, men dine valg som deltager og din rolles valg kan påvirke hvad der sker under spillet, og hvordan scenariet i sidste ende bliver. Vi kommer sammen til at bygge nære relationer og en følelse af at det man gør som enkelt spiller påvirker andre roller. Vores måde at gøre dette på er gennem workshops samt færdigskrevne roller, med visse på forhånd bestemte relationer mellem rollerne.

Spilstruktur og roller

Snapphaneland er et scenarie i to akter. Akt 1 spilles torsdag aften til fredag eftermiddag, og akt 2 fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag. Mellem akt 1 og akt 2 kommer vi til at afbryde spillet og holde workshops, eftersom akt 2 kommer til at udspille sig et par uger efter akt 1. I aktskiftet sker der altså et tidshop. 

Det er også et scenarie, hvor det har en stor betydning hvilken gruppering din rolle tilhører i forhold til hvilken spilleroplevelse du får. Visse temaer – for eksempel hvad gør krigen ved det almindelige menneske eller patriotisme – er gennemgående for alle grupper, mens andre temaer er lettere at spille på i visse grupperinger.

Du bør spille bybo, hvis du er interesseret i temaer så som relationsspil i familien; hverdagslivet og hverdagsbekymringer med arbejde, kærlighed og venskab; rædslen for hvordan krigen kommer til at skade dig og dine kære; oprør mod magthaverne i lille skala; smugling af våben eller mad. 
Blandt byboerne findes der både mandlige og kvindelige roller.

Du bør spille en del af den svenske hær, hvis du er interesseret i temaer som at være en del af en besættelsesmagt; at have oplevet krig på nært hold; at jage snaphaner i skoven; store statusforskelle indenfor gruppen. 
I den svenske hær findes både mandlige og kvindelige roller, hvor de mandlige roller er soldater og de kvindelige roller er del af hærfølget. 

Du bør spille snaphane/dansk soldat, hvis du er interesseret i temaer som ikke at vide hvor du skal sove næste gang eller hvor dit næste måltid kommer fra; at være del af et folkeoprør; at være fattig og desperat; at jage svenske soldater i skoven. 
Blandt snaphaner/danske soldater findes kun mandlige roller.

Kønsroller

1600-tallets kønsroller blev hovedsageligt påvirket af to faktorer – protestantismen og mere eller mindre konstant krigstilstand. Middelalderens billede af kvinden som en dårligere version af manden blev erstattet af en ny kønsorden, hvor manden og kvinden ansås for at være hinandens modsætninger, som komplimenterede hinanden. Relationen mellem mænd og kvinder byggede dog fortsat på, at manden var kvinden overlegen, og derfor havde den formelle magt. Denne magtfordeling var bestemt af Gud og kunne ikke udfordres – det betød dog ikke, at kvinder aldrig havde nogen form for magt eller selvstændighed. 

Kvinder som regerede, drev egen gård eller forretning fandtes, men det blev anset som et normbrud, som kun til nøds kunne accepteres, og det var ikke noget som fik folk i almenhed til at sætte spørgsmålstegn ved den af Gud givne magtfordeling. 

Sveriges stormagtstids mandeideal afbildede en kontrolleret mandlighed, som ikke lod følelserne tage over, og det var manden som i sidste ende havde ansvaret for sin gård og alle som boede på den. Han havde ret til at opdrage både børn, tjenestefolk og sin hustru med fysisk afstraffelse. Dog aldrig så meget at det gav blå mærker, da det at faktisk give varige mén ansås at være et tegn på umandig mangel på beherskelse. Det var også ulovligt at med vold tvinge sin hustru til samleje.  Kvindeidealet var i princippet kun baseret på kvindens position i ægteskabet, da hendes vigtigste opgaver var at være hustru, mor og husmor. Derfor var det vigtigt, at hun adlød sin mand, samtidigt med at hun bestemte over børn og tjenestefolk, hvorved hun alligevel havde en stærk magtposition på gården.

Der var tydelige regler om hvad som var mændenes respektive kvindernes arbejdsopgaver på gården. Mændene arbejdede i marken og skoven, fremstillede  trækul, jagede og fiskede, reparerede hus og værktøj, og det var selvfølgelig også manden som drog ud i krig. Kvinderne tog i stedet hånd om kvæget og hjemmet, lavede mad og bryggede øl samt tog sig af tekstilhåndværk som at væve, spinde garn, strikke og sy tøj. Eftersom normerne i relation til arbejdsfordelingen var stærke, havde kvinderne, fremforalt husmoderen, stor bestemmelsesret angående det som var hendes ansvarsområde. Altså forventedes det, at en mand lyttede til sin hustru i de sager, hvor det ansås at hun vidste bedst.

Krigen medførte en overvældende mangel på arbejdsdygtige mænd, hvilket ledte til at mange kvinder under 1600-tallet havde mere magt og frihed, end hvad der ellers var normen. En hustru havde ret til at drive sin mands gård i hans navn, og en enke arvede sin mands gård, og beholdt kontrollen over den, hvis hun giftede sig igen. At kvinder drev sine egne gårde indebar ikke bare, at de fik mere magt, men det gav dem også en større arbejdsbyrde. Det var svært at drive en gård uden mandlig arbejdskraft.

Til Snapphaneland har vi valgt, at gestalte disse historiske kønsroller, og derfor lade rollernes køn påvirke deres sociale status, agens og muligheder. Til eksempel kommer alle soldater til at være mænd, mens hærfølget består af kvinder, og snaphanerne i skoven kommer til at være mænd, mens kvinder som vil være en del af modstandsbevægelsen kan hjælpe til ved for eksempel at smugle mad ud til dem, gemme dem i sine hjem eller forsøge at få vigtig information ud af de svenske soldater. Anledningen til at vi har valgt at gøre det på denne måde, er at vi vil skabe et helhedsbillede af historien, og udforske hvordan den har kunnet påvirke forskellige personer på forskellige måder, og ikke bare fokusere på mændene som sloges. 

Spillerne er dog velkomne, uanset off game kønsidentifikation, at spille det køn de vil til scenariet. Da der kommer til at være lidt flere mandlige end kvindelige roller til scenariet vil vi specielt opmuntre personer som identificerer sig som kvinder eller non-binære at spille mandlige roller.

Under 1600-tallet byggede kønsroller på et snævert binært system, hvor det blev forventet af alle at være enten mand eller kvinde baseret på det køn de blev tildelt ved fødslen, og muligheden for åbent at bryde mod dette var meget lille. At klæde sig i det modsatte køns tøj var for eksempel en forbrydelse. På samme måde var kun heteroseksuelle romantiske og seksuelle relationer accepterede – homoseksualitet var strafbart med døden. Til scenariet kommer der derfor ikke til at være nogle åbne queer karakterer, men derimod kan der findes roller som i hemmelighed på forskellige måder bryder mod samfundets normer i relation til kønsidentitet og seksuel tiltrækning.